امربه معروف و نهی از منکر

امربه معروف و نهی از منکر
امربه معروف و نهی از منکر
امربه معروف و نهی از منکر

امربه معروف و نهی از منکر

مردی نزد امام حسین علیه السلام آمد و عرض کرد: من مردی گنهکارم و توان خود داری از معصیت را ندارم مرا موعظه کن.

امام حسین علیه السلام فرمودند:

1-روزی خدا را نخور و آنچه که میخواهی گناه کن

2-از حاکمیت خدا بیرون رو و آنچه می خواهی گناه کن

3-جایی را انتخاب کن که خدا نبیند و آنچه می خواهی گناه کن

4- وقتی فرشته مرگ آمد تا جان تو را بگیرد او را از خود دور از خود دور گردان و آنچه میخواهی گناه کن

5- وقتی مالک تو را وارد جهنم می کند داخل نشو و آنچه میخواهی گناه کن  

دسته بندی