رفتن به محتوای اصلی

کارگاه یک روزه آموزشی ضابطین امر به معروف و نهی از منکر

معاونت اجتماعی؛
کارگاه یک روزه  آموزشی ضابطین امر به معروف و نهی از منکر

معاونت اجتماعی سپاه استان فارس؛ کارگاه یک روزه  آموزشی ضابطین امر به معروف و نهی از منکر

دسته بندی