عفاف و حجاب

دهه فجر
.

برگزاری هیت اندیشه ورز با موضوع راهکارهای اجرایی تبین عفاف وحجاب بین مردم وبرنامه ریزی برای برنامه های دهه فجر در شهرستان سرایان برگزار شد.

دسته بندی