روز جهانی سالمندان

سالمندان

سالمندی دوره ای از زندگی است که معمولا از 60 سالگی به بعد آغاز می شود و باتوجه به محدودیت هایی که برای انسان در این دوره بوجود می آید چالش جدیدی در زندگی محسوب می گردد. البته کمک دیگران بخصوص فرزندان در این دوره می تواند کمک خوبی برای سالمندان باشد.

روز جهانی سالمندان

سازمان ملل نیز روز اول اکتبر مصادف با 9مهرماه را به عنوان روز سالمندان انتخاب نموده است. در کشورمان نیز به همین مناسبت از روز 6مهرماه تا 12مهرماه به عنوان هفته ملی سالمند انتخاب و برای هر روز آن، نامگذاری خاصی صورت گرفته است.

 

روز سه شنبه 6/7/1400: رسانه، آگاهی بخشی، مطالبه گری، فرهنگ و گفتمان سازی

 روز چهارشنبه 7/7/1400: آموزش و توانمندسازی

 روز پنج شنبه 8/7/1400: حمایت های اجتماعی، رفاهی و اقتصادی

روز جمعه 9/7/1400: سرمایه و مشارکت اجتماعی، خانواده و جامعه

 روز شنبه 10/7/1400: مراقبت و سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی

 روز یک شنبه 11/7/1400: قانونگذاری، سیاست گذاری و راهبری امور سالمندان

 روز دوشنبه 12/7/1400: محیط دوستدار سالمند

اگر همیشه یادمان باشد که ما نیز در زندگی روزی به مرحله سالمندی می رسیم حتما سعی خواهیم کرد هوای سالمندان را بیشتر از گذشته داشته باشیم.