رفتن به محتوای اصلی

دیده «جهانی شدن» چه پیامدهای منفی به دنبال داشته است؟

پاسخ اجمالی:
«جهانى شدن» با وجود رسيدن به مراحل بالايى از بالندگى و شكوفايى علمى، اقتصادى و تكنولوژى داراي آثار منفى نيز بوده است كه نبود رهبرى واحد در عرصه بين الملل، ترويج فساد و فحشا، به وجود آمدن نابرابرى هاى اقتصادى، افزايش بيكارى و جرايمی چون قاچاق مواد مخدر و تسلط فرهنگ غربى بر ديگر فرهنگ ها از آن جمله اند.

پاسخ تفصیلی:
«جهانى شدن» به رغم آنكه يك روند و حركت تدريجى طبيعى و تكاملى را طى كرده و در عصر جديد به مراحل بالايى از بالندگى و شكوفايى علمى، اقتصادى و تكنولوژى دست يافته است، ولى در عين حال آثار منفى نيز در پى داشته است كه مى توان به برخى از آنها اشاره كرد:
1. نبود رهبرى واحد و تأثيرگذار در عرصه بين الملل و فزونى رقابت ها و ستيزه جويى ها.
2. ترويج فساد و بى بند بارى، فحشا و فرهنگ منحط غربى و از بين رفتن آموزه هاى اخلاقى و معنوى در پرتو اين فرآيند.
3. به وجود آمدن نابرابرى هاى اقتصادى در برخى از كشورها.
4. افزوده شدن بر معضل بيكارى به جهت رشد سريع فن آورى و مكانيكى شدن بسيارى از امور زندگى.
5. جهانى شدن جرايم و خلاف ها از قبيل قاچاق مواد مخدر، قاچاق زنان و كودكان و ... و نيز شيوع بيمارى هايى از قبيل ايدز و ... .
6. تسلط فرهنگ غربى بر ديگر فرهنگ ها به شكل تلاش براى مسخ كردن هويت فرهنگى ملت هاى ديگر و مطرح كردن فرهنگ غربى به عنوان جايگزين.(1)


پی نوشت:
(1). گردآوری از: موعود شناسی و پاسخ به شبهات، رضواني، علی اصغر، مسجد مقدس جمکران، قم، چاپ هفتم، 1390، ص 43.