رفتن به محتوای اصلی

شیوه های فرزندپروری

فرزندپروری

هدف این پژوهش، بررسی پیشایندها وپیامدهای کارکردهای اجرایی در نوجوانان با اختلال سلوک، درقالب یک مدل علمی بود. روش پژوهش، ازنوع توصیفی و طرح همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش- آموزان پسرمتوسطه اول مشغول به تحصیل استان قم در سال 1400 بودند.

دسته بندی

برچسب‌ها