رفتن به محتوای اصلی

ظرافت نظارت بر فعالیت مجازی فرزندان

۱۲

🔹 اگر فرزندتان از اینكه بر فعالیت های آنلاین وی نظارت دارید، آگاه نبوده و پس از مشاهده رفتاری مشكوك از وی بلافاصله با هشدار جدی شما مواجه شود، نتیجه ای جز ایجاد شوك و رنجش برای كودك به همراه نخواهد داشت.

  🔹 از همین زمان ممكن است پنهان كردن موضوعات مختلف از والدین آغاز شود.

  🔹 از این رو، هر زمان كه تصمیم به نظارت بر فعالیت های فرزند خود می گیرید، وی را نیز از این مساله آگاه كنید. 

  🔹صداقت شما در این زمینه می تواند كمك بیشتری به كودكان برای حضوری امن در فضای مجازی داشته باشد. 

🔹 هنگامی كه كودكان از این مساله كه زیر نظر قرار دارند، آگاه هستند، غریزه نظارت بر خود در آنها احتمالا عملكرد موثرتری خواهد داشت.

دسته بندی