رفتن به محتوای اصلی

نشست های آسیب های اجتماعی در شوط

همیاران

 سلسله نشست های آسیب های اجتماعی با موضوع فضای مجازی وجنگ نرم دشمن برای جوانان و نوجوانان پایگاه شهید علی پور حوزه شهری در مسجد سیدالشهدا شهرستان شوط  انجام شد..                                          

دسته بندی