رفتن به محتوای اصلی

آسیب های اجتماعی

آسیب های اجتماعی
برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی
برگزاری جلسه هم اندیشی

کارگاه آموزش مهارت های زندگی» با هدف افزایش شناخت و توانمندی دانش آموزان برای مقابله با آسیب های اجتماعی توسط سرکار خانم آلبویه

برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی

«کارگاه آموزش مهارت های زندگی» با هدف افزایش شناخت و توانمندی دانش آموزان برای مقابله با آسیب های اجتماعی توسط سرکار خانم آلبویه مدرس مهارت های زندگی در آموزشگاه زحمتکش برای دانش آموزان سال ششم برگزار شد.
 

دسته بندی