رفتن به محتوای اصلی

جای خالی او

Video file

پیامبر اکرم (ص):در اسلام هیچ چیزنزد خداوند منفورتر از خانه ای نیست که با جدایی ویران شود.(الکافی-جلد5-ص328)