گذشت در زندگی مشترک

Audio file
دانلود

گذشت در زندگی زناشویی باعث استحکام خانواده و افزایش اعتماد زن و شوهر می شود