در مقابله با فتنه ها چه باید کرد؟

بصیرت
تبیین موضوعات
بصیرت و تبیین

بصیرت از امام علی(ع) تا حال

Video file
دانلود

بصیرت جامعه در زمان امام علی(ع) و زمان حال را در این ویدئو بررسی می کنیم.

دسته بندی

برچسب‌ها