رفتن به محتوای اصلی

آنجایی که امربه معروف ونهی ازمنکر اثر نمی کند، وظیفه چیست؟


پاسخ :
✴️۱- اگر شخص دیگری با بیان بهتری بگوید اثر می کند، از او بخواهید که این کار را انجام دهد. 
?هنگامی که خداوندبه حضرت موسی دستور داد نزدفرعون برودو او را ارشاد کند،موسی (علیه السلام) از خداوندخواست که برادرش هارون که بیان بهتری داردراهمراه اوبفرستد.
?و اخی هارون هو افصح منی لسانا فارسله معی**سوره قصص، آیه ۳۴

✴️۲- گاهی یکبار اثرنمی کند، امابا #تکرار اثر می کند، آن هم با بیان های گوناگون.
?چنانکه چوب سخت با یک ضربه تبرشکسته نمی شود، #تکرار لازم است. 
?قرآن می فرماید: ما مطالب خود را در قالب های گوناگون بیان کردیم تا شاید اثر کند.
? لقد صرفنا فی هذا القرآن**سوره اسراء، آیه ۴۱

✴️۳- ممکن است شیوه ما صحیح نبوده که اثر نکرده است.
?چون #امربه_معروف_ونهی_ازمنکر شرایط و اصولی داردو باهرمنکربایدبه گونه ای #متناسب برخورد کرد؛

?گاهی گردوغبار روی لباس شمامی نشیندوگاهی دوده. غبار با ضربه محکمی که بر لباس می زنید بر طرف می شود، اما اگر همین ضربه را به دوده بزنید، هم دستتان سیاه می شود و هم دوده به لباس فرو می رود.
✅بر طرف کردن دوده با فوت است و بر طرف کردن غبار با ضربه.
?پس هرمنکری رابایدبه گونه ای خاص برطرف کرد.
چنانکه قرآن می فرماید:
?و اتو البیوت من ابوابها**سوره بقره، آیه ۱۸۹.،
یعنی هر خانه ای را باید از راهش وارد شد

✴️۴- برای بازداشتن مردم ازفسادبایدراه های #حلال را به روی آنان باز کرد.
?حضرت لوط (علیه السلام) هنگامی که دید مردم به مهمانانش، سوء قصد دارند فرمود: من حاضرم دخترانم را به ازدواج شما در آوردم تا شما دست از مهمانان من بردارید.
? من راه حلال را برای شما باز می کنم تا شما به گناه گرفتار نشوید.
?هولاء بناتی هن اطهر لکم فاتقوا الله و لا تخزونی فی ضیفی**سوره هود، آیه ۷۸