رفتن به محتوای اصلی

ایا مامومین در یک صف میتوانند با امام جماعت بایستند و نماز جماعت بخوانند؟

مأموم نبایدجلوتر ازامام بایستدواگر مساوی او هم بایستد اشکال داردوبه احتیاط واجب باید کمی عقب تر ازامام بایستد.

توضیح المسائل مراجع ،مسئله ۱۴۳۲