هنر امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف

امر به معروف و نهی از منکر امر بسیار پسندیده ای است اما همین امر پسندیده اگر بصورت درست و شایسته انجام نشود می تواند اثرات نامطلوبی را به جا بگذارد.

Video file
دانلود

آنان که در پی امر به معروف و نهی از منکرند، باید بدانند که هدف از امر به معروف و نهی از منکر، تنها ادای یک تکلیف و بیان یک سخن به هر صورت و به هر شکل نیست؛ بلکه، هدف از بین بردن منکر و ایجاد معروف است. پس باید این سخن و پیام را در لفافه ای از هنر پیچید.

دسته بندی