رفتن به محتوای اصلی

🔰 اجرای گشت امربه معروف، ناحیه میثم، مشهد مقدس، خراسان رضوی

🔰 اجرای گشت امربه معروف حوزه۴میثم

🔰 اجرای گشت امربه معروف حوزه۴میثم
تامین امنیت پارک اقاقیا و سرو
بیرون کردن افراد مزاحم ومعتاد از پارک جهت امنیت شهروندان

 

ناحیه میثم، مشهد مقدس، خراسان رضوی

دسته بندی