رفتن به محتوای اصلی

خداوند چند بار یک گناه را می بخشد؟

آیا خدا، از گناهان ما (هرچند که زیاد باشه...) می گذرد؟

0
469