رفتن به محتوای اصلی

فراتحلیل بررسی عوامل مرتبط با امنیت اجتماعی

امنیت به مفهوم رهایی از ترس و خطر و احساس دوری از هر گونه تهدید، یكی از نیازهای اصلی و اساسی انسان ها از آغاز زندگی بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مرتبط)عواملی همچون سرمایه اجتماعی) ومؤلفه های…

0
56