رفتن به محتوای اصلی

فراتحلیل بررسی عوامل مرتبط با امنیت اجتماعی

امنیت

امنیت به مفهوم رهایی از ترس و خطر و احساس دوری از هر گونه تهدید، یكی از نیازهای اصلی و اساسی انسان ها از آغاز زندگی بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مرتبط)عواملی همچون سرمایه اجتماعی) ومؤلفه های آن(، احساس امنیت زنان، اعتماد اجتماعی، جرم، خشونت، رضایت از زندگی، عوامل جغرافیایی، نقش اجتماعی پلیس و مسئولیت اجتماعی جوانان( با امنیت اجتماعی با روش فراتحلیل بود.روش: بدین منظور16 پژوهش که از لحاظ روش شناختی مورد قبول بود، انتخاب و فراتحلیل بر روی آنها انجام گرفت.گردآوری داده ها با کاربرد سیاهه تحلیل محتوا انجام شد. پژوهش حاضر مبتنی بر 6711 نمونه مورد بررسی در 16 پژوهش میباشد. يافتهها: میزان اندازه اثر عوامل مرتبط با امنیت اجتماعی 0/62 )0/0004≥p )بود که براساس هماهنگی با جدول کوهن این میزان باال بود. نتیجه گیری: در بین 16 پژوهش صورت گرفته درجمهوری اسالمی ایران بیشترین اندازه اثر محاسبه شده مربوط به سید علی عباس نژاد و همكاران)1388( بود. در این مطالعه رابطه بین عوامل جغرافیایی و نظم و امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته بود.کمترین اندازه اثر محاسبه شده )0/08( مربوط به پژوهش علی زنگی آبادی و مهدی زنگنه )1389(بود، که در آن احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهرهای کوچک و مرزی)مطالعه موردی، شهر خواف( بررسی شده بود. کلیدواژه ها: فراتحلیل، امنیت اجتماعی، امنیت

مقدمه از دیرباز امنیت بعد از نیازهای اولیه، یكی از نیازهای اساسی انسان ها بوده است. امنیت به مفهوم رهایی از ترس و خطر و احساس دوری از هر گونه تهدید، یكی از نیازهای اصلی و اساسی انسان ها از آغاز زندگی بوده است. امنیت به این معنا پیوند عمیقی با ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرهای پرجمعیت جامعه دارد)گروسی1385،(. تعاریف لغوی امنیت در فرهنگ های لغت عبارت از، درامان بودن، آرامش و آسودگی، حفاظت در مقابل خطر، احساس آزادی و ایمنی و رهایی از تهدید است. (Secures(، ریشه ی التین واژه ی امنیت (Security (می باشد که در لغت به معنای نداشتن دلهره و دغدغه است)گروسی، 1385(. امنیت را به شكل های گوناگونی تعریف کرده اند، برخی آن را مصونیت ازتعرض و اجبار دانسته اند و بعضی آن را عدم هراس افراد نسبت به حقوق و آزادی های مشروع خود و به مخاطره نیفتادن آن ها می دانند)گلیزال، 1376(. مفهوم امنیت، مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت است. امنیت در مورد افراد به این معناست که مردم هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادی های مشروع خود نداشته باشند و به هیچ وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد و هیچ عاملی حقوق مشروع آنها را تهدید نكند)گروسی 1385،(. امنیت نیازی اساسی و همگانی است که تصور بی نیازی از آن محال است. اهمیت و ضرورت امنیت در پیوند ناگسستنی آن با زندگی و حیات است. دانشمندان امنیت را به مثابه یكی از نیازهای اساسی 1 انسان در نظر میگیرند)اوسلر ، 2001 و الدریچ ، 2005(.امنیت نیز مانند هر کاالی عمومی دیگر نیازمند اهتمام جمعی برای 2 تحقق و دستیابی می باشد و از اینرو به اتكای فرد سامان نمی گیرد و استقرار نمی یابد. کم و کیف امنیت با قابلیت ها و اقدامات فردی تفاوت می پذیرد، اما سامانه امنیت در سایه تالش های جمعی فراهم می گردد. موضوع سرمایه اجتماعی تا بدانجا اهمیت دارد که می توان گفت مهمترین مسأله نظم اجتماعی، چیزی جز اعتماد و همبستگی اجتماعی نیست )نویدنیا، 1388(. براساس نظریة فشار اجتماعی که رفتارهای انحرافی را نتیجة فشارهائی می داند که بعضی از مردم را وادار به کج روی و بروز ناامنی می کند، تأثیر شرایط محیطی بر روی ابعاد امنیت اجتماعی یعنی امنیت جانی، امنیت مالی و غیره یكسان و یک جهت نیست. در این زمینه، مرتون استدالل می کند که ساکنان مناطق محروم اغلب به دلیل نوع تربیت، یادگیری و تجربة زیاد ناکامی، رفتارهای خشونت آمیز بیشتری از خود نشان می دهند و به همین دلیل در معرض زد و خورد، درگیری و دعوای بیشتری بوده و با خطرات و آسیب های جانی بیشتری مواجه هستند این رو، امنیت جانی کمتری دارند)ستوده، 1381(. در واقع،" امنیت یعنی رفع خطر و رفع خطر یعنی استفادة بهینه از فرصت. بنابراین باید چنین نتیجه گرفت که امنیت دارای دو عنصر اساسی تهدید و فرصت است و برقراری امنیت منوط به رهایی نسبی از تهدید و بهره گیری بهینه از فرصت هاست)خلیلی، 1381(. اگر بخواهیم نقش امنیت را در زندگی انسان ها بررسی کنیم می توان آن را به دو بخش امنیت بیرونی و درونی دسته بندی نمود: -1 امنیت بیرونی: یعنی امنیتی که از بیرون بر فرد تحمیل می شود و نظم ظاهری و بیرونی نام دارد. در این نوع امنیت، با دیكته کردن یک سری مقررات و قوانین انضباطی، امنیتی ظاهری در جامعه ایجاد می شود. چنین امنیتی ممكن است درکوتاه مدت مفید باشد، اما در دراز مدت، اثرات تخریبی برای جامعه در بر خواهد داشت، زیرا چنین امنیتی محیط مساعدی برای رشد انسان ها نمی باشد و به جای این که امنیت ایجاد کند، امنیت روانی افراد را به خطر می اندازد و به جای این که ترس از حال و آینده را از بین ببرد، خود به وجود آورنده ی ترس در محیط جامعه است. در این صورت امنیت از ثبات و پایداری برخوردار نخواهد بود.

2 امنیت درونی: نوع دوم امنیت؛ امنیتی است که از درون فرد سرچشمه می گیرد. به عبارت دیگر، امنیت در این معنا ایجاد شرایطی است که همه ی افراد در آن احساس امنیت کنند. چنین امنیتی مطلوب جامعه است و نیازهای روحی افراد را نیز ارضا می کند، محیط رشد و کمال انسان را تسهیل می کند و به جای این که ترس و اضطراب ایجاد کند، آن ها را از میان برمی دارد و در نهایت چنین امنیتی موجب کمال فرد و توسعه ی جامعه می گردد. احساس امنیت، بستر مناسبی برای تحقق امنیت عینی در جامعه است. احساس روانی امنیت در بین افراد جامعه به عنوان سرمایه های اجتماعی تلقی می شوند و تنها با وجود پشتوانه ی اخالقی محكمی که افراد خود را به انجام آن مقید بدانند، مقدور است. به عبارت دیگر، کنترل و نظارت در سطح جامعه نباید صرفاً بیرونی و همراه با اجبار باشد، بلكه اگر افراد جامعه، خود کنترلی را در تعامالت اجتماعی پیش گیرند، قطعاً امنیت اجتماعی پایدار و مستمری در جامعه به وجود خواهد آمد. نبود نهادهای آموزشی مناسب در جامعه، امنیت اجتماعی واقعی را دچار آسیب هایی می کند. موسوی ضمن بیان الزم و ملزوم بودن امنیت بیرونی و امنیت درونی، بر امنیت درونی تأکید می کند، امنیت درونی یا همان امنیت روانی مسلماً مهم ترین فاکتور زندگی سالم هر انسانی می باشد)موسوی، 1387(. احساس امنیت فرآیند روانی- اجتماعی است که صرفاً بر افراد تحمیل نمی شود بلكه اکثر افراد جامعه بر اساس نیازها، عالئق، خواسته ها و توانمندیهای شخصیتی و روانی خود در ایجاد و از بین بردن آن نقش اساسی دارند)بیات1388،(. مازلو در طبقه بندی هرم نیازهای اساسی انسان، نیاز به ایمنی را در طبقهی دوم سلسله مراتب نیازها رتبهبندی نموده و امنیت را شامل امنیت شخصی در برابر جرائم، امنیت مالی و شغلی، بهداشت و سالم بودن، امنیت در برابر حوادث و ...قرار داده است )کرامتی1385،(. ترابی و گودرزی،) 1383( مراتب باالی رشد، نیازمند امنیت و آرامش خاطری است که با رشد و نمو جرایم و انحرافات اجتماعی، زمینه های ناامنی و شكل گیری کجروی در سطح جامعه بیشترین دلهره را ایجاد می کند. از اینرو، امنیت اجتماعی برای آحاد جامعه از بسیاری از موضوعات دیگری که ممكن است مهم تلقی شود، ضروری تر است. بنابراین، یكی از اصلی ترین مؤلفه هایی که امنیت را ارتقا می بخشد و جامعه را سالم، آرام و مطلوب می سازد، سرمایه اجتماعی است)راموز1383،(. در وجه جامعه ای امنیت، مقوله هویت و چیستی فرهنگ ملی، برجسته می شود. اصطالح امنیت جامعه ای، را نخستین بار، باری بوزان در کتاب مردم، دولت ها و هراس به کار برد. وی امنیت جامعه ای را به مواردی همچون قابلیت حفظ الگوهای زبانی، فرهنگ، مذهب، هویت و غیره بیان کرد. موضوع محوری امنیت را؛ عرف ملی مربوط دانسته اند)بوزان1389،(. در نظریات امنیت پایدار، کیفیت زندگی، محور کانونی مباحث قلمداد شده و این مفهوم، متضمن حاکمیت شرایطی است که در چارچوب آن، دولتها به حقوق شهروندی احترام بگذارند. از این منظر، امنیت انسانی از مهمترین مؤلفه ها برای رسیدن به درجات قابل اتكایی از ثبات است. از این رو، توسعه و پایداری امنیت نتیجه کاهش فقر، بیكاری و برابری شهروندان است و میتوان چرخه ای را تصور کرد که فقر و کاهش سایر مؤلفه های مرتبط با امنیت انسانی، منجر به ناامنی و ناامنی منجر به توسعه نیافتگی و بی ثباتی در جامعه خواهد شد. چاندلر همچنین در برخی دیگر از نظریات امنیت پایدار، به پیچیدگی و وابستگی دولت ها و نقش سازمان های غیردولتی در دوره بعد از جنگ سرد اشاره دارند. در این رویكرد، به گزاره های تثبیت امنیت در بعد فراملی، نقش و نوع رابطه دولت های قدرتمند و ناکام، پیامدهای گسترده و فراگیر تصمیم گیری سیاستمداران و فقدان چارچوبهای سیاستگذاری 3 مشخص در عصر کنونی، اشاره می شود)چالندر ، 2007(. ارتباط بسیار باالیی بین مسئولیت اجتماعی و امنیت اجتماعی وجود دارد. در کشورهای سرمایه داری نیروهای زیادی به موازات مسئولیت اجتماعی وجود دارد و به دلیل اینكه مسئولیت اجتماعی کمی وجود دارد، فشار کمی نیز برای بهبود ساختارها و نهادها وجود دارد. رضایت بخشی جامعه بدون سطح باالیی از مسئولیت 4 پذیری در بین شهروندان وجود ندارد و نظم در چنین جامعه ای مستلزم وجود و تقویت مسئولیت اجتماعی است)ترینر .)2005

امروزه تمام عرصه های زندگی اجتماعی انسان متاثر از امنیت است. امنیت اجتماعی به عنوان یكی از مولفه های اساسی، هیچ پدیده ای در زندگی اجتماعی وجود ندارد که امنیت در شكل گیری و یا نوسانات آن بی تاثیر باشد )صالحی، 1385(. احساس رضایت از زندگی با احساس عدالت توزیعی همبستگی باالیی دارد. احساس امنیت با رضایت از زندگی دارای همبستگی قوی بوده و هر دو از شاخص های کلیدی رفاه اجتماعی محسوب می شوند)صفری شالی، 1389(. با توجه به اهمیت عوامل مرتبط در احساس امنیت اجتماعی تاکنون تحقیقات فراوانی در این زمینه در ایران صورت گرفته است که در جدول شماره 1 ذکر شده اند. با توجه به ناهمخوانیهایی که در مقدار و میزان اندازه اثر عوامل موثر بر امنیت اجتماعی وجود دارد، به نظر میرسد که انجام یک فراتحلیل به روشن ساختن مقدار واقعی رابطه این متغیرها کمک خواهد کرد. در واقع این تحقیق با استفاده از روش فراتحلیل در پی پاسخگویی به این سوال است که مقدار و میزان اندازه اثر عوامل مرتبط بر امنیت اجتماعی در کشور چقدر است. با توجه به اینكه رابطه مهمی بین این متغیرها وجود دارد ضرورت انجام این تحقیق روشن میگردد. با توجه به مطالب ذکر شده پژوهش حاضر نیز بر آن است تا با استفاده از الگوی پژوهشی فراتحلیل، مقدار و میزان اندازه اثر عوامل مرتبط با امنیت اجتماعی را مورد بررسی قرار دهد. به عبارت دیگر مساله اساسی تحقیق حاضر روشن نمودن اندازه اثر عوامل مرتبط با امنیت اجتماعی در ایران است. جدول :1 اطالعات توصیفی پژوهشهای مورد استفاده در فراتحلیل رديف نام و نامخانوادگي موضوع ابزار سال مكان 1 باقر سارو خاني و فاطمه هاشم زاده بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي)مؤلفه هاي آن( و احساس امنيت اجتماعي در بين جوانان شهر ساري پرسشنامهي سرمايه اجتماعي و احساس امنيت 1390 ساري 2 محسن نيازي، الهام شفائي مقدم و ياسمن شادفر بررسي رابطه بين ميزان سرمايه اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي در بين زنان مناطق شمال)1و2( و جنوب شهر )19و20( تهران پرسشنامه سرمايه اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي 1389 تهران 3 يعقوب احمدي و عطاء اسمعيلي سنجش احساس امنيت زنان مبتني بر عوامل چند بعدي و ميان رشته اي در شهر مشهد پرسشنامه محقق ساخته 1387 مشهد 4 بهرام بيات تبيين رابطه بين سرمايه اجتماعي پليس و امنيت عمومي )ميزان بروز جرايم( سرمايه اجتماعي پليس و امنيت عمومي پرسشنامه محقق ساخته 1387 تهران 5 سعيده گروسي، جالل ميرزايي و احسان شاهرخي بررسي رابطه اعتماد اجتماعي و احساس امنيت)مطالعه موردي دانشجويان دختر دانشگاه آزاد جيرفت( پرسشنامه محقق ساخته شامل پرسش هاي زمينه اي،اعتماد اجتماعي و احساس امنيت 1385 جيرفت 6 دکتر رحمت اله صديق سروستاني و نوروز بررسي ارتباط بين مشارکت درروابط همسايگي واحساس امنيت در محالت شهر محقق ساخته 1388 مشهد نيمروزي مشهد 7 علي زنگي آبادي و مهدي زنگنه سنجش احساس امنيت اجتماعي در بين شهروندان شهرهاي کوچک و مرزي)مطالعه موردي، شهر خواف(. پرسشنامۀ احساس امنيت اجتماعي 1389 خراسان رضوي)خوا ف( 8 آتوسا مديري جرم، خشونت و احساس امنيت در فضاهاي عمومي شهر پرسشنامه احساس امنيت 1385 تهران 9 جعفر هزار جريبي و رضا صفري شالي بررسي رضايت از زندگي و جايگاه احساس امنيت در آن (مطالعه در بين شهروندان تهراني) پرسشنامه احساس امنيت و رضايت زندگي)محقق ساخته( 1387 تهران 10 سيد علي عباس نژاد، ليال ذوقي، سيد عزيز رفعتي و عباس قبادي رابطه بين عوامل جغرافيايي و نظم و امنيت اجتماعي پرسشنامه محقق ساخته)امنيت اجتماعي( 1388 تهران)دانش گاه علوم انتظامي( 11 علي محمد پور موذن بررسي رابطه نقش اجتماعي پليس و احساس امنيت خانواده ها مطالعه موردي)شمال تهران( پرسشنامه محقق ساخته 1389 تهران 12 حمدا... نادري، محمد علي جاهد و مهين دخت شيرزاده بررسي رابطه احساس امنيت اجتماعي و سرمايه اجتماعي)مطالعه موردي شهر اردبيل( پرسشنامه احساس امنيت اجتماعي و سرمايه اجتماعي)محقق ساخته( 1388 اردبيل 13 دکتر محمد تقي ايمان، گلمرداد مرادي و وجيهه جالئيان بررسي ارتباط بين مسئوليت اجتماعي جوانان و احساس امنيت اجتماعي )مورد مطالعه شهر مشهد( احساس امنيت اجتماعي و مسوليت اجتماعي 1389 مشهد 14 سيد محمد سيد ميرزايي، زهرا عبداللهي، خليل کمربيگي بررسى رابطه ميان عوامل اجتماعى و امنيت اجتماعى زنان سرپرست خانوار )مورد مطالعه: زنان شهر ايالم( پرسشنامه امنيت اجتماعي)محقق ساخته( 1390 ايالم 15 محسن نيازي و ياسمن فرشادفر بررسي رابطه بين ميزان اعتماد اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي در بين زنان مناطق شمال)1 و2( و مناطق جنوب)19 و 20( شهر تهران احساس امنيت و اعتماد اجتماعي )محقق ساخته( 1390 تهران 16 حسن کامران و علي شعاع برآبادي بررسي امنيت شهري در شهرهاي مرزي مطالعه موردي؛ شهر تايباد احساس امنيت اجتماعي)محقق ساخته( 1388 خراسان رضوي)تايباد ) روش پژوهش در این تحقیق با توجه به هدف پژوهش از روش »فراتحلیل« استفاده شده است. در فراتحلیل اصل اساسی عبارت از محاسبه اندازه اثر برای تحقیقات مجزا و برگرداندن آنها به یک ماتریس مشترك و آنگاه ترکیب آنها برای دستیابی به میانگین تأثیر میباشد )عابدی، 1383(. جامعه آماری، پایاننامهها و تحقیقات چاپ شده در مجالت علمی- پژوهشی بودند که در طول 4سال گذشته )1385-1390( در زمینه عوامل مرتبط با امنیت اجتماعی در ایران انجام شدهاند و حجم نمونه مناسبی داشته و از لحاظ روششناسی )فرضیهسازی، روش تحقیق، جامعه، حجم نمونه، روش نمونهگیری، ابزار اندازهگیری، روایی و پایایی ابزار اندازهگیری فرضیههای آماری و صحیح بدون محاسبات آماری( شرایط الزم را داشتهاند. این بررسی برای هر منبع مورد استفاده در فراتحلیل انجام شد و 16 مقاله که مالكهای درونگنجی را داشتهاند، استفاده شده است. منابع جستوجو در پژوهش حاضر عبارت بودند از پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکتری )مراجعه به پژوهشگر کتابخانه و دانشگاه(، مجالت علمی- پژوهشی در حوزه روانشناسی و علوم تربیتی، بانک منابع اطالعاتی جهاد دانشگاهی و مرکز اسناد ایران؛ فقط منابع فارسی و تحقیقاتی که در ایران انجام شدند، مورد بررسی قرار گرفتند. به عبارتی مالكهای درونگنجی برای فراتحلیل عبارت بودند از: -1 داشتن شرایط الزم از نظر روششناسی )فرضیهسازی، روش تحقیق، جامعه، حجم نمونه، روش نمونهگیری، ابزار اندازهگیری روایی و پایایی ابزار اندازهگیری، مفروضههای آماری، روش تحلیل آماری و صحیح بودن محاسبات آماری؛ -2 موضوع پژوهش در مورد عوامل مرتبط با امنیت اجتماعی باشند؛ مالكهای خروج پژوهشهایی بودند که شرایط روششناسی را نداشتند و یا به صورت مروری آزمایشی انجام شده بودند. برای به دست آوردن میزان اندازه اثر از نرمافزاری استفاده نشده و اندازه اثر هریک از پژوهشها به صورت دستی محاسبه شده است. به همین منظور ابتدا باید آنچه اندازه اثر نامیده میشود را در هریک از پژوهشها محاسبه کرد و در مرحله بعد اندازه اثرهای به دست آمده را ترکیب و در نهایت سطح معناداری کل را محاسبه نمود. فرمول :1 محاسبه اندازه اثر برای هر مطالعه n z r  فرمول :2 ترکیب اندازه اثرهای مطالعات N z R  r  فرمول :3 معناداری مطالعات ترکیبیافته n z z   ابزار پژوهش چکلیست تحلیل محتوا )از لحاظ روش شناختی(: از این چکلیست برای انتخاب پایاننامهها و مقالههای پژوهشی دارای مالكهای درونگنجی و استخراج اطالعات الزم برای انجام فراتحلیل از آنها استفاده شد و چکلیست مذکور شامل مولفههای زیر بود: عنوان پژوهش انجام شده دربارهی مشخصات کامل مجریان/ سال اجرای پژوهش، فرضیههای ابزارها، روایی و اعتبار ابزارهای جمعآوری اطالعات جامعه آماری، حجم نمونه و سطح معناداری آزمونها به کار گرفته شده است. در این پژوهش شیوه محاسباتی فراتحلیل بر اساس مراحل فراتحلیل کوهن انجام شده است. در این روش فراتحلیل 4 گام اساسی باید برداشته شود: شناسایی، انتخاب، انتزاع، تجزیه و تحلیل. يافته ها مراحل اجرای این فراتحلیل براساس مراحل فراتحلیل کرامر 5 و هویت 6 )2005( انجام گرفته به شرح زیر است : .1تعریف متغیرهای پژوهش 2 . جستجوی پایگاه های اطالعاتی .3 بررسی پژوهش ها 4 . محاسبه اندازه ی اثر برای هر مطالعه .5 ترکیب اندازه ی اثر مطالعات 6 . معناداری مطالعات ترکیب یافته .7 مقایسه اندازه های تأثیر از مطالعات با ویژگیهای مختلف جدول :2 متغیرهای مورد پژوهش در هريك از تحقیقات انجام شده شماره متغیر های پژوهش 1 سرمایه اجتماعی)مؤلفه های آن( و احساس امنیت اجتماعی 2 سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی 3 سنجش احساس امنیت زنان مبتنی بر عوامل چند بعدی 4 سرمایه اجتماعی پلیس و امنیت عمومی 5 اعتماد اجتماعی و احساس امنیت 6 مشارکت درروابط همسایگی واحساس امنیت 7 سنجش احساس امنیت اجتماعی 8 جرم، خشونت و احساس امنیت 9 رضایت از زندگی و جایگاه احساس امنیت 10 عوامل جغرافیایی ، نظم و امنیت اجتماعی 11 نقش اجتماعی پلیس و احساس امنیت خانواده ها 12 احساس امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی 13 مسئولیت اجتماعی جوانان و احساس امنیت 14 عوامل اجتماعى و امنیت اجتماعى 15 اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی 16 بررسی امنیت شهری در شهرهای مرزی جدول :3 اندازه اثر حاصل از همبستگی متغیرها در پژوهشهای مورد نظر ZR R Z P N تحقيق شماره 1 118 نفر 0/000 3/71 0/34 0/35 2 1062 نفر 0/000 3/71 0/11 0/85 3 360 نفر 0/000 3/371 0/19 0/19 4 587 نفر 0/01 2/32 0/09 0/09 5 88 نفر 0/0004 3/09 0/32 0/33 5 . cramer 6 . howitt 6 415 نفر 0/007 3/09 0/15 0/15 7 384 نفر 0/000 3/371 0/18 0/18 8 364 نفر 0/05 1/64 0/08 0/08 9 600 نفر 0/01 2/32 0/09 0/09 10 50 نفر 0/000 3/71 0/47 0/51 11 291 نفر 0/001 3/09 0/18 0/18 12 251 نفر 0/000 3/71 0/23 0/23 13 385 نفر 0/00 3/09 0/15 0/15 14 310 نفر 0/000 3/71 0/21 0/21 15 1062 نفر 0/000 3/71 0/11 0/11 16 384 نفر 0/00 3/09 0/15 0/15 0/62 =R کلي P=0/0004 در این بخش بر اساس داده های ارائه شده در گزارش هر یک از پژوهش های مورد نظر، به محاسبه اندازه اثر عوامل مرتبط )عواملی همچون سرمایه اجتماعی) ومؤلفه های آن(، احساس امنیت زنان، اعتماد اجتماعی، جرم، خشونت، رضایت از زندگی، عوامل جغرافیایی، نقش اجتماعی پلیس و مسئولیت اجتماعی جوانان( با امنیت اجتماعی میپردازد. به همین منظور اندازه اثر طبق مراحل فراتحلیل کرامر و هویت )2005( محاسبه شد. براساس جدول 3 اندازه اثر عوامل مرتبط با امنیت اجتماعی در ایران 0/62 وسطح معنا داری 0/0004 به دست آمد. میزان این اندازه اثر طبق جدول کوهن در سطح باالتر از متوسط ارزیابی می شود. بحث و نتیجه گیری فراتحلیل با یكپارچه کردن نتایج حاصل از پژوهشهای مختلف که روی نمونههای متعددی اجرا شدهاند دیدگاه جامعتری از اثر متغیرهای مختلف به دست میدهد. در واقع با در کنار هم قرار دادن نتایج حاصل از انجام یک پژوهش روی نمونهای از یک جامعه، افراد مختلف مورد بررسی قرار میگیرند. چنین یافتههایی در جوامعی چون جامعه ما که گوناگونی بیشتری را دارد مهمتر است؛ چرا که این گوناگونی، تفاوتهای بیشتری را به همراه دارد. بهناچار باید اطالعات متعددی را از نمونههای مختلف این جامعه در دست داشت تا با یكپارچه کردن این اطالعات، شباهتها را به دست آورد و با تفاوتها به طرز مناسبی برخورد کرد. درتبیین نتایج پژوهش حاضر می توان گفت با توجه به میزان اندازه اثر )0/62( که باال ارزیابی می شود، عوامل مورد بررسی قرار گرفته)عواملی همچون سرمایه اجتماعی) ومؤلفه های آن(، احساس امنیت زنان، اعتماد اجتماعی، جرم، خشونت، رضایت از زندگی، عوامل جغرافیایی، نقش اجتماعی پلیس و مسئولیت اجتماعی جوانان(؛ بر احساس امنیت اجتماعی تاثیر قابل توجهی دارند و با توجه به جدول تفسیر اندازه اثر کوهن در سطح باال ارزیابی می شوند. یافتههای حاصل از این فراتحلیل نشان داد که عوامل مرتبت با امنیت اجتماعی در تعمین امنیت در ایران طبق جدول کوهن تأثیر بسیار باالیی داشته است )0/62(. این یافتهها تأییدی بر برخی پژوهشهای قبلی از جمله پژوهشهای باقر سارو خانی و فاطمه هاشم زاده)1390(، یعقوب احمدی و عطاء اسمعیلی)1387(، سعیده گروسی، جالل میرزایی و احسان شاهرخی)1385(، سید علی عباس نژاد، لیال ذوقی، سید عزیز رفعتی و عباس قبادی)1388(، حمدا... نادری، محمد علی جاهد و مهین دخت شیرزاده)1388(که همگی اندازه اثرهای باالیی را گزارش نمودهاند می باشد. در بین 16 پژوهش صورت گرفته در جمهوری اسالمی ایران بیشترین اندازه اثر محاسبه شده )0/47( مربوط به سید علی عباس نژاد، لیال ذوقی، سید عزیز رفعتی و عباس قبادی)1388( میباشد.در این مطالعه رابطه بین عوامل جغرافیایی و نظم و امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته بود.کمترین اندازه اثر محاسبه شده )0/08( مربوط به پژوهش علی زنگی آبادی و مهدی زنگنه )1389( می باشد که در آن، احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهرهای کوچک و مرزی)مطالعه موردی، شهر خواف( بررسی شده بود. در این فراتحلیل سعی شد تا با یكپارچه کردن بررسی های انجام شده در زمینه رابطه عواملی همچون سرمایه اجتماعی) ومؤلفه های آن(، احساس امنیت زنان، اعتماد اجتماعی، جرم، خشونت، رضایت از زندگی، عوامل جغرافیایی، نقش اجتماعی پلیس و مسئولیت اجتماعی جوانان با امنیت اجتماعی، میزان موفقیت هر عامل تاثیرگذار بر احساس امنیت اجتماعی ،مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت باید در نظر داشت که الزمه انجام فراتحلیل های بیشتر ضروری است. از محدودیتهای انجام چنین فراتحلیل هایی ، دسترسی به منابع و پژوهشهایی است که در یک حیطه مشخص انجام و منتشر شده اند. لذا مناسب است تا از تكرار موضوعات مختلف استقبال شود تا نمونه های بیشتر از جامعه مورد نظر بررسی شوند. براساس نتایج به دست آمده در این پژوهش پیشنهاد می شود که در پژوهش های دیگری با استفاده از روش فراتحلیل، عوامل موثر بر امنیت اجتماعی جامعه و هچنین امنیت اجتماعی زنان یا تاثیر کار کرد های پلیس در ایجاد امنیت اجتماعی نیز مشخص و مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. منابع بوزان، ب)1389(؛ مردم، دولتها و هراس، ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردی، ج دوم، تهران؛ پژوهشكده مطالعات راهبردی. بیات، ب )1388(، بررسی عوامل مؤثر بر احساسات امنیت شهروندان تهرانی با تأکید بر رسانه های جمعی، عملكرد پلیس و بروز جرائم، فصلنامه انتظام اجتماعی، سال اول، شماره اول، ص.55 ترابی، ی و گودرزی، آ )1383(،ارزشها و امنیت اجتماعی، فصلنامه دانش انتظامی، سال ششم، شماره دوم، صص 46: راموز، م)1383(، تربیت بدنی و امنیتاجتماعی، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره سوم ص.64 ستوده، ه )1381(، آسیب شناسی اجتماعی، جامعه شناسی انحرافات، تهران، آوای نور. صالحی، ر )1385(. امنیت اجتماعی: ویژگی ها، پیامدها و مقوم ها؛ فصلنامه امنیت عمومی، سال اول، شماره یک، ص 35-55 صفری شالی، ر )1383(، مطالعه میزان اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان قزوينی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی عابدی، احمد. )1383(. بررسی فراتحلیل عوامل موثر بر افزايش کاربست يافتههای پژوهشی، کاربرد آن در آموزش و پرورش استان اصفهان/ طرح تحقیقاتی شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان. کرامتی، م )1385(، بررسی میزان احساس امنیت در بین شهروندان کشور)پیمایش دوم( ، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال دوم، شماره 6و.7 گروسی، س)1385(. بررسی رابطه ی اعتماد اجتماعی و احساس امنیت، فصلنامه ی دانش انتظامی. شماره ی 33 ص 26-39 گلیزال، ژ )1376( امنیت، پلیس و جرم، ترجمه ی علی اوسط جاویدزاده، مجله ی امنیت، سال اول، شماره ی سوم، ص.33 موسوی، ف)1387(. نقش حجاب زنان در امنیت اجتماعی مجموعه مقاالت الكترونیكی، همايش زن و افق های آينده، کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی. نویدنیا، م)1388( ، چشم انداز پلیس، امنیت و سرمایه اجتماعی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال. دوازدهم، شماره دوم، ص 44 هویت، د و کرامر،د)2005(.روشهای آماری در روانشناسی و ساير روشهای رفتاری.ترجمه: حسن پاشا شریفی و همكاران)1388(. تهران، انتشارات سخن. Chandler, D. (2007);" The security–development nexus and the rise of anti-foreign policy", Journal of International Relations and Development. Eldrige, l(2005) Mean little Girls, Cwk Network, Inc Osler, Audery ET. Al (2001), Not a problem? Girls and Scool Exclusion, National Children’s Bureau. Trainer, T.(2005). International Journal of Social EEconomics. Vol. 3, No. 8, pp. 682-703

دسته بندی