رفتن به محتوای اصلی

گشت امر به معروف ، ناحیه مالک، خراسان رضوی

ب

گشت امروز تذکر لسانی
دوشنبه مکان فلکه بیت المقدس
تاریخ۱۴۰۳/۱/۶
ساعت ۱۴/۳۰الی۱۶/۳۰
ناحیه مالک
حوزه ۷ مالک 
حوزه ۷ الزهرا
تعداد برادران ۶ نفر 
تعداد خواهران ۷ نفر 
تعداد تذکرات ۴۸۰ تا
تعداد شل حجاب  ۳۰۰ تا 
تعداد کشف حجاب 5 تا
وهدیه حدود ۱۰۰ تا گیره روسری

دسته بندی